Kết quả kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh văn trình độ B - Khóa: ABK41; ABK42; ABK43; ABK44; ABK.HTN1; ABK.HTB1; ABK.NT1Kết quả kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh văn trình độ B - Khóa: ABK41; ABK42; ABK43; ABK44; ABK.HTN1; ABK.HTB1; ABK.NT1


TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH THUẬN

 

 TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ

 

DANH SÁCH ĐIỂM KIỂM TRA 
KỲ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH 
TRÌNH ĐỘ BDanh sách điểm kiểm tra Tiếng Anh chứng chỉ B - Khoá ABK41

Danh sách điểm kiểm tra Tiếng Anh chứng chỉ B - Khoá ABK42

Danh sách điểm kiểm tra Tiếng Anh chứng chỉ B - Khoá ABK43

Danh sách điểm kiểm tra Tiếng Anh chứng chỉ B - Khoá ABK44

Danh sách điểm kiểm tra Tiếng Anh chứng chỉ B - Khoá ABK.HTB1

Danh sách điểm kiểm tra Tiếng Anh chứng chỉ B - Khoá ABK.HTN1

Danh sách điểm kiểm tra Tiếng Anh chứng chỉ B - Khoá ABK.NT1

Các tin tiếp
Kết quả Kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 8/12/2019 và ngày 12/01/2020   (17/2/2020)
Kết quả kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh văn trình độ B, C các khóa TP, K47, HTB4, K48, DN, K49, HTB5, C4, TV, C5, K50, C6, K51, K52.   (17/2/2020)
Kết quả Kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 3/11/2019   (26/11/2019)
Kết quả kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh văn trình độ C - Khóa: ACK3; chứng chỉ Tiếng Anh văn trình độ B - Khóa: ABK46;   (18/11/2019)
Kết quả Kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 13/10/2019 và ngày 27/10/2019   (18/11/2019)
Kết quả Kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 18/08/2019.   (9/9/2019)
Kết quả kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh văn trình độ B - Khóa: ABK41; ABK42; ABK43; ABK44; ABK.HTN1; ABK.HTB1; ABK.NT1   (9/9/2019)
Kết quả kiểm tra Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B - Khóa: ABK41   (2/7/2019)
Kết quả kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh văn trình độ B - Khóa: ABK38; ABK39; ABK40   (2/7/2019)
Kết quả kiểm tra chính thức Anh văn CCB - Khóa: ABK35 và ABK36   (21/11/2018)