Kết quả Kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 8/12/2019 và ngày 12/01/2020
Chi tiết
Kết quả kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh văn trình độ B, C các khóa TP, K47, HTB4, K48, DN, K49, HTB5, C4, TV, C5, K50, C6, K51, K52.
Chi tiết
Kết quả Kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 3/11/2019
Chi tiết
Kết quả kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh văn trình độ C - Khóa: ACK3; chứng chỉ Tiếng Anh văn trình độ B - Khóa: ABK46;
Chi tiết
Kết quả Kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 13/10/2019 và ngày 27/10/2019
Chi tiết
Kết quả Kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 18/08/2019.
Chi tiết
Kết quả kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh văn trình độ B - Khóa: ABK41; ABK42; ABK43; ABK44; ABK.HTN1; ABK.HTB1; ABK.NT1

Chi tiết
Kết quả kiểm tra Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B - Khóa: ABK41
Chi tiết
Kết quả kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh văn trình độ B - Khóa: ABK38; ABK39; ABK40
Chi tiết
Kết quả kiểm tra chính thức Anh văn CCB - Khóa: ABK35 và ABK36
Chi tiết

Tổng số : 10 bài viết
Trang
1