Danh sách HSSV được hưởng chính sách nội trú và không được hưởng chính sách nội trú 2016Theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp (Chỉ các học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng chính sách nội trú theo quy đinh tại Điều 2 Quyết định số 53 mà được tuyển sinh mới từ thời điểm ngày 01/01/2016 mới được hưởng chính sách nội trú)

Danh sách hưởng chính sách nội trú năm 2016Danh sách không xét chính sách nội trú năm 2016


                                                       Phòng Công tác Chính trị - Học sinh sinh viên


Các tin tiếp
Danh sách HSSV được hưởng chính sách nội trú và không được hưởng chính sách nội trú 2016   (31/8/2017)