Trong những năm gần đây, công nghệ thông tin (CNTT) phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Công nghệ thông tin đã tạo nên một cuộc cách mạng thông tin, làm thay đổi bộ mặt thế giới và giữ vai trò cốt lõi trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của nhiều quốc gia. 
Phát triển và cài đặt một chương trình bảo mật thông tin trong tổ chức
Một số giải pháp bảo vệ tài khoản email
Cần hướng dẫn người dùng nhận biết trang web chính thức
Hình thức chiếm tài khoản Facebook mới ở Việt Nam